Stuurmachine Inspecties

Door de in de IVR vertegenwoordigde verzekeraars is het initiatief tot introductie van een schadepreventie onderzoek (SPO) aan boord van binnenvaartschepen genomen. De stuurmachine installatie is een deel van het totale onderzoek hetgeen aan boord van het binnenvaartschip plaatsvindt. Door middel van het SPO kan de binnenvaartondernemer aan de verzekeraars aantonen dat regulier onderhoud wordt gepleegd aan o.a. de stuurmachine, eenmaal per jaar of bij 5000 draaiuren.

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft aangetoond dat bij een aanzienlijk deel van de geïnspecteerde schepen stuurmachine-uitval plaatsvond door technische tekortkomingen als gevolg van te weinig of geen onderhoud van de installaties.

Kwaliteitsbewaking

Door de stuurmachinefabrikanten is in samenwerking met de IVR het initiatief genomen om de jaarlijkse keuring van de stuurmachine uit te laten voeren door de stuurmachinefabrikant die aangesloten is bij de IVR. De inspectielijst is gezamenlijk in overleg opgesteld. 
Hiermee wordt bereikt dat de keuringen op hetzelfde niveau uitgevoerd worden. Een garantie voor het leveren van kwaliteit. Alle stuurmachine-inspecteurs van aangesloten fabrikanten hebben inmiddels een door de IVR georganiseerde cursus gevolgd omtrent de uitvoering van de keuring (technisch) en onderricht gekregen m.b.t. de nieuwe wet- en regelgeving.

Driejaarlijks wettelijk voorgeschreven inspectie van stuurmachines (ROSR art.6.09)

De nieuwe voorschriften en overgangsregelingen van (ROSR art.6.09) zijn uitgebreid met het Ministerie Verkeer en Waterstaat en Inspectie Verkeer en Waterstaat in goed onderling overleg besproken. Stuurmachinefabrikanten en de branche hebben diverse zaken (waar nog mogelijk) tot een acceptabele vorm terug kunnen brengen.

Toewijzingsbeleid IVW

Het is gebleken dat er geen toewijzingsbeleid van stuurmachine keurders door V&W/IVW zal volgen. De “markt” dient dit zelf in te vullen en uit te werken. Hetgeen wij dan ook op deze wijze met elkaar hebben kunnen bereiken. 

Met ingang van april 2007 zijn driejaarlijkse wettelijk voorgeschreven keuringen van stuurmachine installaties voorgeschreven Deze worden volgens dezelfde verificatielijst (SPO) uitgevoerd mits dat het SPO onderzoek op sommige punten iets uitgebreider is. Hetgeen ook in de verificatielijst vermeld en aangegeven is. Deze SPO punten zijn dus niet van toepassing voor de wettelijke keuring

Jaarlijkse keuringen van stuurmachines

Diverse particulieren en rederijen laten jaarlijks hun stuurmachine installaties door de stuurmachine fabrikant inspecteren. Ook deze inspecties worden volgens de IVR verificatielijst – geen SPO keuring zijnde – uitgevoerd.

Aanmelding stuurmachinefabrikant

Iedere stuurmachine fabrikant/leverancier kan zich als stuurmachine keurende instantie bij de IVR aanmelden. Om als leverancier door IVR aangewezen te worden, dient het bedrijf aan de gestelde kwaliteitscriteria te voldoen. Deze kwaliteitscriteria, die in overleg met de stuurmachinefabrikanten zijn opgesteld, omvatten: 

 1. Toelatings-/continuatie audit eenmaal per jaar
 2. Organisatie en Techniek
 3. Kwalificaties personeel, opleiding etc.
 4. Administratieve eisen
 5. Commercieel

Het bedrijf dient aan de gestelde criteria te voldoen. Dit wordt éénmaal per jaar door IVR middels een audit bij het bedrijf gecontroleerd. 

Indien niet aan de gestelde criteria voldaan wordt, krijgt het bedrijf de mogelijkheid binnen de door de IVR gestelde termijn van maximaal 2 maanden deze onvolkomenheden te corrigeren. Indien na heraudit nog niet aan de criteria voldaan wordt, zal afwijzing als IVR stuurmachine-keurder volgen.

Het werken volgens de overeengekomen kwaliteitscriteria, verificatielijst en procedures waarborgt de kwaliteit van de stuurmachinefabrikanten m.b.t. het uitvoeren van deze keurende werkzaamheden.

Het ontwikkelde systeem is een zogenaamd “Open Systeem”. Dit houdt in dat iedere stuurmachine fabrikant of leverancier zich aan kan melden en gebruik kan maken van dit systeem mits het bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria.

IVR zal zich inzetten om het aantal stuurmachinefabrikanten uit te breiden en het nationale en internationale netwerk uit te breiden..

IVR als onafhankelijke organisatie

Als een binnenvaartuig door een bij de IVR aangesloten stuurmachine fabrikant een inspectie aan het stuurwerk heeft uitgevoerd, wordt de ingevulde verificatielijst aan de IVR toegezonden. IVR voert alle resultaten van de inspectie in een databank, rekening houdend met de privacy van de binnenvaartondernemer. Indien aan alle eisen van de verificatielijst is voldaan, verstrekt IVR een certificaat. Dit certificaat wordt aan de stuurmachinefabrikant toegezonden. De fabrikant draagt zorg voor verstrekking van het certificaat aan de scheepseigenaar/schip.

De voordelen voor de binnenvaartondernemer

 1. Geen inbreuk op de bestaande samenwerking/verstandhouding van scheepseigenaar en stuurmachinefabrikant.
 2. Een “Open Systeem”: Iedere stuurmachine fabrikant/leverancier kan zich aansluiten indien het bedrijf aan de gestelde criteria voldoet.
 3. De scheepseigenaar krijgt een kwalitatief goede en betrouwbare inspectie en dus zekerheid dat zijn stuurmachine aantoonbaar in goede staat verkeert.
 4. De scheepseigenaar weet dat de stuurmachinefabrikant door een onafhankelijke instelling jaarlijks wordt gecontroleerd.
 5. De scheepseigenaar weet dat het certificaat door een onafhankelijke instelling wordt verstrekt.
 6. Het systeem draagt op deze wijze bij aan een veilige status en minder schadegevoelige binnenscheepvaart.

Stuurmachinefabrikanten