IVR Privacybeleid

1.       Voor de verwerking verantwoordelijke

Voor de verwerking verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) is

IVR
Vasteland 78,
3011 BN Rotterdam
Tel: 010-4116070
Email: info@ivr-eu.com

De IVR is een Vereniging naar Nederlands recht statutair gevestigd te Rotterdam, met inschrijving in het handelsregister onder nummer 40341965

2.       Verwerking van persoonsgegevens, doel en gebruik

Indien persoonsgegevens door de IVR worden verwerkt geschiedt dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG).

Grondslagen voor de verwerking van deze persoonsgegevens zijn:

–          Uitvoering van een overeenkomst;
–          Uitvoering van het lidmaatschap;
–          Toestemming van de betrokken persoon;
–          Behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de IVR.

 

Doelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens zijn:

–          Administratieve doelen;
–          Communicatie over en uitvoering van een overeenkomst;
–          Communicatie en informatie aan leden in uitvoering van het lidmaatschap;
–          Communicatie over netwerkbijeenkomsten en diensten van de vereniging ter behartiging van haar gerechtvaardigde belangen.

Voor de bovenstaande doelen kunnen door de IVR de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          (Zakelijk) Telefoonnummer;
–          (Zakelijk) E-mailadres;
–          Geslacht;
–          Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst/het lidmaatschap en daarnaast voor zover relevant voor onbeperkte tijd.  

3.      Cookies

IVR gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze wordt bij het eerste bezoek aan onze website opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

4.       Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Indien er door derden gegevens worden verwerkt, sluiten we hiervoor een verwerkersovereenkomst met deze derden. In deze verwerkersovereenkomst wordt opgenomen dat de AVG wordt nagekomen.

5.       Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

6.       Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

7.       Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.